Category: Business English

บทความน่ารู้

การใช้ภาษาอังกฤษทำงาน

ความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบัน

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ในบทความนี้เราจะกล่าวถึงความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบันกันว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้าง
Business EnglishEnglish
ภาษาอังกฤษธุรกิจสร้างข้อได้เปรียบ

ภาษาอังกฤษธุรกิจ ควรเรียนเมื่อไร?

ในยุคที่ความร่วมมือระหว่างประเทศมีความสำคัญ ภาษาอังกฤษธุรกิจคือเครื่องมือสำคัญที่สร้างข้อได้เปรียบให้กับคุณเตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจระดับสากลอย่างมีประสิทธิภาพ
Business EnglishEnglish