นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล คือ การระบุนโยบายในการจัดเก็บรักษาข้อมูลสำคัญส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

E2SEA (Thailand) Co., Ltd. และบริษัทในเครือ (ต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”) มุ่งหวังจะได้รับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ จากการให้บริการ สินค้า รวมถึงความสนุกสนานโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและวางใจได้ ตามสโลแกน “อยู่ร่วมกันอย่างผ่าเผยกับทุกคน”

บริษัทจะนำข้อมูล ความคิดเห็น และความต้องการที่ได้รับจากผู้ใช้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต คอลเซนเตอร์ และผู้ดูแลผู้ใช้บริการส่งไปให้ยังแต่ละแผนกเพื่อพัฒนาคุณภาพและบริการให้ดียิ่งขึ้น

บริษัทจะดูแลบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยยึดตามกฏหมายอีกทั้งแนวทางและกรอบข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้พนักงานในบริษัททุกคนต้องมีความเข้าใจใน “นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล” ตามด้านล่าง ทางบริษัทจะมอบหาย “ผู้รับผิดชอบจัดการข้อมูลส่วนบุคคล” ให้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เพื่อดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ใช้บริการอย่างดีที่สุด

■ นโยบายการรวบรวม บริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะกำหนดวัตถุประสงค์การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในขอบเขตธุรกิจอย่างชัดเจน และรวบรวม บริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เท่านั้น

เมื่อผู้ใช้บริการมีการใช้บริการผ่านทางฝ่ายดูแลลูกค้า คอลเซนเตอร์ อินเตอร์เน็ต บริษัทอาจมีการแจ้งวัตถุประสงค์การรวบรวมข้อมูลและขอข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็น

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (เช่น ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการกรอกตอนสมัคร ข้อมูลในเอกสารต่างๆ ประวัติการซื้อสินค้าและบริการรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ) นั้น ทางบริษัทจะบริหารจัดการยังเหมาะสม และนำมาใช้ในบริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

-เพื่อดูแลจัดการผู้เรียนในโรงเรียน
-เพื่อแนะนำการบริการ ลดราคา สิทธิประโยชน์และกิจกรรมแก่ผู้ใช้บริการ
-เพื่อติดต่อแจ้งกรณีฉุกเฉิน เช่น หยุดให้บริการหรือภัยพิบัติ
-นโยบายความเป็นส่วนตัว
-เพื่อขอให้ทำแบบสอบถามสำหรับพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนและไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากนี้

เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายระบุ หรือกรณีที่เกี่ยวพันกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ

ในกรณีที่ทางผู้ใช้บริการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลของตนเอง หลังจากที่บริษัทสามารถตรวจสอบยืนยันว่าเป็นผู้ใช้บริการได้แล้ว จะเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการในกรอบเวลาที่เหมาะสม เว้นแต่ในกรณีที่อาจก่อความเสียหายให้กับงานของบริษัท หรือสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินส่วนบุคคล

บริษัทอาจแจ้งข่าวสารการให้บริการหรือสินค้าที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล์หรือพนักงาน อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการสามารถแจ้งขอระงับการดำเนินการดังกล่าวได้ โดยวิธีที่บริษัทระบุไว้ต่างหาก

■ นโยบายเพื่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

เพื่อคงไว้ซึ่งความปลอดภัยและถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายที่ดูแลให้ข้อมูลส่วนบุคคล ให้วางมาตรการทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการดูแลเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และป้องกันการสูญหาย ทำลาย ปลอมแปลงและหลุดรอดของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้วางโครงสร้างภายในองค์กรให้มีผู้รับผิดชอบจัดการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมกับสร้างระเบียบข้อบังคับอีกทั้งข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และนำมาปฏิบัติใช้จริง

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบให้ฝึกสอน ให้ความรู้แก่พนักงานประจำและพนักงานชั่วคราวอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทจะนำเอาข้อมูลการติดต่อสอบถามมาพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลติดต่อสอบถามแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่กฎหมายระบุ หรือเพื่อดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ

■ นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

พนักงานบริษัททุกคนเข้าใจความสำคัญในการดูแลกรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบและแนวทางตามที่องค์กรที่เกี่ยวข้องระบุไว้อย่างเคร่งครัด

กรณีมีการมอบหมายให้บุคคลที่ 3 ดูแลจัดการข้อมูล บุคคลที่ 3 ต้องมีมาตรการความปลอดภัยเท่าเทียมกับบริษัท นอกจากระเบียบการรวบรวมข้อมูล การใช้ข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ 3 แล้ว ในการดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีการกำหนดระเบียบการเปิดเผย แก้ไข ลบและระงับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

■ การปรับปรุง Compliance Program อย่างต่อเนื่อง

ดำเนินการตรวจสอบสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงระบบการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง และวางแผนพัฒนาการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ตรวจสอบการจัดการ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มอบหมายให้ดำเนินการ จากนั้นวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการและเก็บรวบรวมข้อมูล นอกจากนี้ ยังต้องได้รับรายงานการให้ความรู้และการฝึกสอนของผู้ที่มอบหมาย เพื่อนำไปตรวจสอบเทียบเคียงกับ Compliance Program และสัญญาแฟรนไชส์

Compliance Program คือระบบบริหารจัดการอันรวมถึงนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล กฏระเบียบ ข้อบังคับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม และการนำมาใช้งานจริง<ฝ่ายดูแลจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล>
E2SEA (Thailand) Co., Ltd.
ที่อยู่ The Offices at Central World,
Zone Common ground, Ground Floor,
999/9 Room no.G07, Rama I Road, Pathumwan, Pathumwan, 10330 Bangkok Thailand
เบอร์โทร 02-109-5196
e-mail novaonline_info@nova-sea.co.th

สถาบันสอนภาษา NOVA ONLINE
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว คอร์สเรียนภาษาออนไลน์สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ เรียนได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง

สถาบันได้จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) อย่างถูกต้อง

ช่องทางติดต่อสอบถาม

ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

Copyright© NOVA Online All Rights Reserved.

ซื้อคอร์สราคาโปรโมชั่นตอนนี้!